نازنین نوروزی/نقاش/رشته نقاشی

نازنین نوروزی متولد ۱۳۶۴ در تهران است دانشجوی سال آخر رشته نقاشی، دانشگاه سوره نمایشگاه گروهی، گالری کمال الدین بهزاد، سال ۱۳۸۳ 
 

نمایشگاه نازنین نوروزی: 

http://homaartgallery.com/_default.aspx?cnt=gal&gid=13 

 

نازنین نوروزی را ببینید: 

http://homaartgallery.com/Files/ProfileFiles/big_26.jpg