آرام جعفری/بازیگر/رشته نقاشی

آرام جعفری متولد 1389 است و فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه سوره

اولین کارش به عنوان بازیگر در ۱۶ سالگی و اجرای یک نمایش تئاتر بوده است